REGULAMIN WYDARZENIA – ,,JA JESTEM” 2023 
organizowany na terenie „Hali MOSiR” w Lublinie
w dniach 30 września 2023 r. – 1 października 2023 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia o charakterze religijnym pn. „JA JESTEM”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, jest Fundacji „Nowa Pięćdziesiątnica”, zwana  dalej „Fundacją”, z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lubin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000728165, REGON 380019960, NIP 7123368540. 
 2. Miejscem Wydarzenia będzie Hala GLOBUS przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, Regon: 060972765, NIP 7123253742, zwana dalej „Halą”.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach od dnia 30 września 2023 r. do dnia 1 października 2023 r. Dokładna godzina oraz miejsce Wydarzenia zostaną wskazane Uczestnikowi na zakupionym bilecie. 
 4. Regulamin poniższy skierowany zostaje do wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w Wydarzeniu oraz w trakcie jego trwania będą przebywać na terenie Hali, na którym przeprowadzane będzie Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na tym Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu Hali, na której przeprowadzane będzie Wydarzenie. 
 6. Wydarzenie ma charakter wyłącznie kulturalny i religijny, a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1466). 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, pracowników ochrony oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia. 
 2. Osoby małoletnie ( w wieku pomiędzy 16-18 lat ) mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie, pod warunkiem posiadania ważnego biletu, a także zobowiązani są do posiadania przy wstępie na teren Wydarzenia dokumentu potwierdzającego swój wiek. Brak takiego dokumentu jest równoznaczny
  z odmową wstępu bez opiekuna. Osoby nieletnie poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod nadzorem i odpowiedzialnością osób, które sprawują nad nimi pieczę. Jeżeli takim opiekunem na czas Wydarzenia nie jest rodzic lub opiekun prawny nieletniego, wtedy nieletni powinien mieć przy sobie pisemny dokument rodzica/ opiekuna prawnego z oświadczeniem o wyznaczeniu na czas Wydarzenia obecnego wtedy opiekuna nieletniego.
 3. Organizator informuje, że na Wydarzeniu będzie dostępna Strefa Dla Dzieci oraz Strefa dla Młodych, które koordynowane będą przez osoby wyznaczone przez Organizatora. 
 1. Organizator komunikuje, że w miejscu i w czasie Wydarzenia udostępnione zostaną Uczestnikom znajdujące się na Hali pomieszczenia, obejmujące pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz punkty gastronomiczne. Na Halę jednorazowo każdy Uczestnik może wnieść do 1l wody w plastikowej butelce. 
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Hali takich przedmiotów jak: 

-butelek szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych;

-flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich ksenofobicznych oraz propagandowych, plakatów i ulotek bez autoryzacji. 

 1. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Hali w trakcie Wydarzenia. 
 2. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem oraz na terenie Hali, na której odbywać się będzie Wydarzenie. 
 3. Organizator odmówi wstępu na teren Hali oraz usunie z terenu Hali osobę, która: 

-rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; 

-nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub wolontariuszy powołanych przez Organizatora), członków służb informacyjnych i porządkowych, ratowniczych, medycznych oraz funkcjonariuszy policji obecnych na terenie Hali; 

-wykorzystuje bilet w sposób niedozwolony; 

-znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

-posiada broń, przedmioty, których wnoszenie na teren Hali zgodnie z niniejszym regulaminem zostało zabronione lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe; 

-zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, agresywnie, prowokacyjnie albo
w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy; 

-używa przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz; 

-wchodzi na obszary nie przeznaczone dla uczestników Wydarzenia tj. pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.; 

-rzuca jakimikolwiek przedmiotami w innych uczestników Wydarzenia;

-wznieca ogień, pali petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne; 

-głosi lub wywiesza hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

-załatwia potrzeby fizjologiczne poza toaletami; 

-zaśmieca teren Hali, niszczy jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie. 

 1.  Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na teren Hali lub usunięto
  z terenu Hali, nie przysługuje jakikolwiek zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy ochrony są uprawnieni do: 

-wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Wydarzenia; 

-legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz sprawdzania odzieży wierzchniej i kontroli bagażu. W przypadku braku zgody na dokonanie tych czynności będzie to jednoznaczne z odmową wstępu na teren Wydarzenia;

-ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia; 

-podejmowania niezbędnych działań zmierzających do usunięcia z terenu Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;

-wykonywania swoich zadań na terenie Wydarzenia.

 1. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne w tym względzie wydane przez wolontariuszy, członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem z Hali.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Hali przez Uczestnika.
 3. Organizator oświadcza, że przebieg Wydarzenia będzie przez niego utrwalany dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia poprzez swoje uczestnictwo w Wydarzeniu  wyraża zgodę na to, że nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji, czy roszczeń finansowych do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w ewentualnych materiałach prasowych, telewizyjnych relacjonujących przebieg Wydarzenia. Wizerunek Uczestników Wydarzenia może być rozpowszechniony na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany przez Organizatora lub podmioty trzecie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 4. Uczestnicy Wydarzenia nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Hali lub imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Wydarzenia, w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach. 
 5. Wstęp na Wydarzenie przedstawicieli mediów odbywa się na podstawie akredytacji wystawianych przez Organizatora Wydarzenia. 
 6. Parking zlokalizowany na terenie Grup Obiektów Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.
 7. Zabronione jest rozpowszechnianie treści lub poglądów niezgodnych z polskimi przepisami prawa, a w szczególności:

-propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względy na bezwyznaniowość;   

-znieważających grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, z powodu jej bezwyznaniowości lub z powodu orientacji seksualnej.

 1.  Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora. 
 2. Organizator może zmienić program Wydarzenia bez uprzedzenia i rekompensaty. 
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnicy Wydarzenia powinni: 

-natychmiast powiadomić Organizatora i pracowników porządkowych/ochrony; 

-unikać paniki; 

-stosować się do poleceń i komunikatów; 

-nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

 1. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Wydarzenia należy zgłaszać do ochrony lub służb informacyjno-porządkowych Wydarzenia, odpowiednio oznaczonych. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYDARZENIA

 1. Uczestnicy przebywający na terenie Hali uprawnieni są do poruszania się wyłącznie w sektorze wskazanym na bilecie oraz w wyznaczonych przez Organizatorów strefach. 
 2. Uczestnicy z niepełnosprawnością mogą kupić bilet na płycie głównej Hali. Organizator rekomenduje dla osób z niepełnosprawnością uczestnictwo w Wydarzeniu w asyście opiekuna.
 3. Organizator informuje, że ze względów bezpieczeństwa uczestnicy wydarzenia poruszający się za pomocą wózków inwalidzkich mogą kupić bilet tylko i wyłącznie z miejscem znajdującym się na płycie głównej Hali.
 4. Organizator informuje, że ze względów bezpieczeństwa, osoby z dziećmi będą mogły wprowadzić wózki dziecięce tylko i wyłącznie po zakupie biletu z miejscem znajdującym się na płycie głównej Hali.
 5. Uczestnicy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wnosić na teren Wydarzenia żadnych przedmiotów wielkogabarytowych, z zastrzeżeniem pkt. 30 i 31 Regulaminu. Dodatkowo zakazane jest zajmowanie miejsc siedzących do tego nieprzeznaczonych, własnych krzesełek przenośnych, karimat, namiotów itp. Wyjątek stanowią nosidełka dla dzieci oraz foteliki samochodowe, na które wykupiony jest oddzielny bilet w miejscem siedzącym.
 6. Uczestnicy wchodzący, wychodzący lub przebywający na terenie Hali, w uzasadnionych przypadkach mają obowiązek na wezwanie ochrony służb informacyjnoporządkowych Hali, okazać dokument tożsamości oraz poddać się kontroli bagażu. W przypadku braku zgody na dokonanie kontroli bagażu - wzywanie do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 7. Na terenie Hali obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 8. Wszystkie osoby zobowiązane są: 

-zachowywać się godnie z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu w sali adoracji;

-przestrzegać planu dnia i punktualnie zajmować swoje miejsca; 

-do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez wolontariusza, przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji;

-słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej;

-postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na terenie Hali, niepotrzebnie nie blokować innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie uszkodzić czegokolwiek; 

-stosować się do porządkowych wytycznych Organizatora (lub wolontariusza powołanego przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych, służb ratowniczych lub funkcjonariusza policji obecnego na Hali; 

-przestrzegać REGULAMINU OBIEKTU HALI „GLOBUS" w LUBLINIE; 

-w przypadku otrzymania informacji o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku do niezwłocznego poinformowania o tym wolontariusza powołanego przez Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji obecnego na Hali.

KARY FINANSOWE

 1. Organizator informuje, że właściciel Hali lub Organizator uprawniony jest nałożyć kary finansowe na Uczestników (po spisaniu danych personalnych oraz sporządzeniu notatki służbowej), którzy dopuszczają się naruszeń w sposób następujący (kary mogą być sumowane): 

-za wejście lub poruszanie się po Hali w strefach, do których nie udzielono dostępu – 1 000 zł;

-za brak wymaganego biletu, identyfikatora lub akredytacji – 300 zł;

-za nieuzasadnione użycie systemów bezpieczeństwa Hali– 1 500 zł; 

-za przeprowadzenie akcji marketingowo sprzedażowych oraz ekspozycji reklam bez zgody Organizatora - 500 zł; 

-za inne naruszenia Regulaminu – 100 zł.

BILET NA WYDARZENIE

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu ma charakter odpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu zobowiązane są nabyć bilet, za pośrednictwem strony www.jajestem.pl.
 2. Bilet, identyfikator lub akredytacja muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu na Halę oraz podczas przebywania na jego terenie na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych lub wolontariusza. 
 3. Odmowa pokazania biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Halę lub usunięcie z Hali.
 4. Jeden bilet upoważnia do wejścia na teren Hali tylko jedną osobę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że na Wydarzeniu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 2. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Wydarzenia.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 
 4. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.                                                     Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, stan epidemiczny lub pandemiczny, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Wydarzenia przez jego Uczestników.

KOŃCOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie bezpośrednio po jego opublikowaniu na stronie Organizatora i obowiązuje przez cały okres trwania Wydarzenia. 
 2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jajestem.pl oraz przed wejściami na teren Wydarzenia.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Lublinie.