REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA" z siedzibą w Lublinie, za pośrednictwem serwisu internetowego jajestem.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA" z siedzibą w Lublinie usług płatnych i nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
  3. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
  4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  5. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  6. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
  7. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
  8. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
  10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  12. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  14. Usługodawca - oznacza FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA" z siedzibą w Lublinie (20-213), ul. Gospodarcza 7, NIP: 7123368540, REGON: 380019960, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728165; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  15. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
  16. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie jajestem.pl.
  17. Towar z elementami cyfrowymi –Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
  18. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  19. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
  20. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  21. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  22. Usługa Subskrypcji ("Usługa odpłatna") - oznacza odpłatną usługę, przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, świadczoną drogą elektroniczną przez określony czas, polegającą na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  23. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  24. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
  25. Wydarzenie ("Usługa odpłatna") - oznacza odpłatną usługę przedstawianą przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w Wydarzeniu online lub stacjonarnie o tematyce szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Serwisu, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
  9. Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
  10. Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Usługi
  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, usługi odpłatne:
  a) Wydarzenie;
  b) Subskrypcja.
  3. Odpłatna Usługa Wydarzenie zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w seminarium online, stacjonarnie ( w zależności od wybranego Wydarzenia) o tematyce szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Serwisu, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu.
  4. Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
    W celu korzystania z Materiałów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Wydarzenia, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
  5. W przypadku gdy Wydarzenie będzie odbywało się on-line, link do Wydarzenia będzie przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wydarzenia, zaś w odniesieniu do osób, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi Wydarzenia po tym terminie - nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wydarzenie. Wydarzenie online odbędzie się na platformie wskazanej przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu w opisie Wydarzenia.
  6. Celem skorzystania z Wydarzenia organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Wydarzenia.
  7. Odpłatna Usługa Subskrypcji zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na umożliwieniu Użytkownikowi uzyskania przez dostępu do Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, przez czas określony przy danej Subskrypcji.
  8. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  b) Newsletter;
  c) Zamieszczanie opinii.
  9. Usługi wskazane w §4 ust. 8 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  11. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
  12. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
  13. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
    Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
  14. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
  15. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
  17. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 5 Składanie zamówień
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
  2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając rodzaj Usługi i/lub Treść cyfrową, którą jest zainteresowany spośród Usług odpłatnych i/lub Treści cyfrowych, prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu.
  4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Usługę odpłatną/ Treść cyfrową, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi odpłatnej/ Treści cyfrowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod daną Usługą odpłatną/ Treścią cyfrową, prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę odpłatną/ Treść cyfrową, wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową, dokładnym zakresie Usługi odpłatnej oraz terminie i sposobie jej realizacji.
  5. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  6. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  7. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Użytkownik przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Użytkownik jest informowany, o utracie prawa odstąpienia od Umowy w takim wypadku.
  8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
  9. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
  11. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.
§ 6 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.
  2. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
  3. Usługodawca dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
  5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy.
  7. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  8. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
  9. W razie odstąpienia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy przepis §6 ust. 29 stosuje się odpowiednio.
  10. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
  11. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publicznej zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
  12. Usługodawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez czas:
  a) dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub;
  b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
  13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
  14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 11 lub §6 ust. 12, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §6 ust. 11 lub §6 ust. 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
  15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
  16. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  17. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
  18. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w ustępie powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  19. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
  20. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w §6 ust. 12 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
  21. Domniemania określone w §6 ust. 17 i §6 ust. 19 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
  22. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  23. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  25. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
  26. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do §6 ust. 23 i §6 ust. 24;
  b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z §6 ust. 25 powyżej;
  c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §6 ust. 22;
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
  28. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
  29. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  30. Usługodawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w §6 ust. 29 lit. a do §6 ust. 29 lit. c.
  31. Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.
  32. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z nich faktycznie korzystał.
  33. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
  34. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  35. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  36. Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
  37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w §6 ust. 36 powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
  38. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w §6 ust. 36 powyżej.
  39. Jeżeli zmiana, o której mowa w §6 ust. 36 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w §6 ust. 37 i §6 ust. 38 powyżej.
  40. W przypadku, o którym mowa w§6 ust. 36 powyżej Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w §6 ust. 36 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  41. Przepisu §6 ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
§ 7 Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto.
  2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Użytkownika);
  c) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika);
  d) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem bankowym lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
  3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  5. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne/ Treści cyfrowe. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 8 Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
  2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie - przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
§ 9 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
  2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publicznej zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  e) być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  f) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §9 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §9 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
  6. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §9 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
  8. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  10. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
  12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
  14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 8 powyżej;
  b) Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 10 do §9 ust. 12 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §9 ust. 7 do §9 ust. 12 powyżej;
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  15. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  16. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
  17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
  18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
  19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  22. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
  23. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Towarów z elementami cyfrowymi w zakresie uregulowanym w §9 ust. 2 lit. e, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
§ 10 Odstąpienie od Umowy
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  3. Użytkownik może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
  5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
  8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
§ 11 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w  Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w  Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w  Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w  Regulaminu treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w  Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.
§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 13 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 14 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną
  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
§ 15 Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §14 Regulaminu.
  6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
  7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2023 r.

REGULAMIN WYDARZENIA – ,,JA JESTEM” 2023 
organizowany na terenie „Hali MOSiR” w Lublinie
w dniach 30 września 2023 r. – 1 października 2023 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia o charakterze religijnym pn. „JA JESTEM”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, jest Fundacji „Nowa Pięćdziesiątnica”, zwana  dalej „Fundacją”, z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lubin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000728165, REGON 380019960, NIP 7123368540. 
 2. Miejscem Wydarzenia będzie Hala GLOBUS przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, Regon: 060972765, NIP 7123253742, zwana dalej „Halą”.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach od dnia 30 września 2023 r. do dnia 1 października 2023 r. Dokładna godzina oraz miejsce Wydarzenia zostaną wskazane Uczestnikowi na zakupionym bilecie. 
 4. Regulamin poniższy skierowany zostaje do wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w Wydarzeniu oraz w trakcie jego trwania będą przebywać na terenie Hali, na którym przeprowadzane będzie Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na tym Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu Hali, na której przeprowadzane będzie Wydarzenie. 
 6. Wydarzenie ma charakter wyłącznie kulturalny i religijny, a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1466). 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, pracowników ochrony oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia. 
 2. Osoby małoletnie ( w wieku pomiędzy 16-18 lat ) mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie, pod warunkiem posiadania ważnego biletu, a także zobowiązani są do posiadania przy wstępie na teren Wydarzenia dokumentu potwierdzającego swój wiek. Brak takiego dokumentu jest równoznaczny
  z odmową wstępu bez opiekuna. Osoby nieletnie poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod nadzorem i odpowiedzialnością osób, które sprawują nad nimi pieczę. Jeżeli takim opiekunem na czas Wydarzenia nie jest rodzic lub opiekun prawny nieletniego, wtedy nieletni powinien mieć przy sobie pisemny dokument rodzica/ opiekuna prawnego z oświadczeniem o wyznaczeniu na czas Wydarzenia obecnego wtedy opiekuna nieletniego.
 3. Organizator informuje, że na Wydarzeniu będzie dostępna Strefa Dla Dzieci oraz Strefa dla Młodych, które koordynowane będą przez osoby wyznaczone przez Organizatora. 
 1. Organizator komunikuje, że w miejscu i w czasie Wydarzenia udostępnione zostaną Uczestnikom znajdujące się na Hali pomieszczenia, obejmujące pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz punkty gastronomiczne. Na Halę jednorazowo każdy Uczestnik może wnieść do 1l wody w plastikowej butelce. 
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Hali takich przedmiotów jak: 

-butelek szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych;

-flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich ksenofobicznych oraz propagandowych, plakatów i ulotek bez autoryzacji. 

 1. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Hali w trakcie Wydarzenia. 
 2. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem oraz na terenie Hali, na której odbywać się będzie Wydarzenie. 
 3. Organizator odmówi wstępu na teren Hali oraz usunie z terenu Hali osobę, która: 

-rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; 

-nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub wolontariuszy powołanych przez Organizatora), członków służb informacyjnych i porządkowych, ratowniczych, medycznych oraz funkcjonariuszy policji obecnych na terenie Hali; 

-wykorzystuje bilet w sposób niedozwolony; 

-znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

-posiada broń, przedmioty, których wnoszenie na teren Hali zgodnie z niniejszym regulaminem zostało zabronione lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe; 

-zachowuje się w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, agresywnie, prowokacyjnie albo
w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy; 

-używa przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz; 

-wchodzi na obszary nie przeznaczone dla uczestników Wydarzenia tj. pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.; 

-rzuca jakimikolwiek przedmiotami w innych uczestników Wydarzenia;

-wznieca ogień, pali petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne; 

-głosi lub wywiesza hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

-załatwia potrzeby fizjologiczne poza toaletami; 

-zaśmieca teren Hali, niszczy jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie. 

 1.  Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na teren Hali lub usunięto
  z terenu Hali, nie przysługuje jakikolwiek zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy ochrony są uprawnieni do: 

-wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Wydarzenia; 

-legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz sprawdzania odzieży wierzchniej i kontroli bagażu. W przypadku braku zgody na dokonanie tych czynności będzie to jednoznaczne z odmową wstępu na teren Wydarzenia;

-ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia; 

-podejmowania niezbędnych działań zmierzających do usunięcia z terenu Wydarzenia osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;

-wykonywania swoich zadań na terenie Wydarzenia.

 1. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne w tym względzie wydane przez wolontariuszy, członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem z Hali.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Hali przez Uczestnika.
 3. Organizator oświadcza, że przebieg Wydarzenia będzie przez niego utrwalany dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia poprzez swoje uczestnictwo w Wydarzeniu  wyraża zgodę na to, że nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji, czy roszczeń finansowych do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w ewentualnych materiałach prasowych, telewizyjnych relacjonujących przebieg Wydarzenia. Wizerunek Uczestników Wydarzenia może być rozpowszechniony na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany przez Organizatora lub podmioty trzecie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 4. Uczestnicy Wydarzenia nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Hali lub imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Wydarzenia, w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach. 
 5. Wstęp na Wydarzenie przedstawicieli mediów odbywa się na podstawie akredytacji wystawianych przez Organizatora Wydarzenia. 
 6. Parking zlokalizowany na terenie Grup Obiektów Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.
 7. Zabronione jest rozpowszechnianie treści lub poglądów niezgodnych z polskimi przepisami prawa, a w szczególności:

-propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względy na bezwyznaniowość;   

-znieważających grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, z powodu jej bezwyznaniowości lub z powodu orientacji seksualnej.

 1.  Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora. 
 2. Organizator może zmienić program Wydarzenia bez uprzedzenia i rekompensaty. 
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnicy Wydarzenia powinni: 

-natychmiast powiadomić Organizatora i pracowników porządkowych/ochrony; 

-unikać paniki; 

-stosować się do poleceń i komunikatów; 

-nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

 1. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Wydarzenia należy zgłaszać do ochrony lub służb informacyjno-porządkowych Wydarzenia, odpowiednio oznaczonych. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYDARZENIA

 1. Uczestnicy przebywający na terenie Hali uprawnieni są do poruszania się wyłącznie w sektorze wskazanym na bilecie oraz w wyznaczonych przez Organizatorów strefach. 
 2. Uczestnicy z niepełnosprawnością mogą kupić bilet na płycie głównej Hali. Organizator rekomenduje dla osób z niepełnosprawnością uczestnictwo w Wydarzeniu w asyście opiekuna.
 3. Organizator informuje, że ze względów bezpieczeństwa uczestnicy wydarzenia poruszający się za pomocą wózków inwalidzkich mogą kupić bilet tylko i wyłącznie z miejscem znajdującym się na płycie głównej Hali.
 4. Organizator informuje, że ze względów bezpieczeństwa, osoby z dziećmi będą mogły wprowadzić wózki dziecięce tylko i wyłącznie po zakupie biletu z miejscem znajdującym się na płycie głównej Hali.
 5. Uczestnicy ze względów bezpieczeństwa nie mogą wnosić na teren Wydarzenia żadnych przedmiotów wielkogabarytowych, z zastrzeżeniem pkt. 30 i 31 Regulaminu. Dodatkowo zakazane jest zajmowanie miejsc siedzących do tego nieprzeznaczonych, własnych krzesełek przenośnych, karimat, namiotów itp. Wyjątek stanowią nosidełka dla dzieci oraz foteliki samochodowe, na które wykupiony jest oddzielny bilet w miejscem siedzącym.
 6. Uczestnicy wchodzący, wychodzący lub przebywający na terenie Hali, w uzasadnionych przypadkach mają obowiązek na wezwanie ochrony służb informacyjnoporządkowych Hali, okazać dokument tożsamości oraz poddać się kontroli bagażu. W przypadku braku zgody na dokonanie kontroli bagażu - wzywanie do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 7. Na terenie Hali obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
 8. Wszystkie osoby zobowiązane są: 

-zachowywać się godnie z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu w sali adoracji;

-przestrzegać planu dnia i punktualnie zajmować swoje miejsca; 

-do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez wolontariusza, przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji;

-słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących przeprowadzenia Liturgii Mszy Świętej;

-postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na terenie Hali, niepotrzebnie nie blokować innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu ewangelizacyjnym oraz nie uszkodzić czegokolwiek; 

-stosować się do porządkowych wytycznych Organizatora (lub wolontariusza powołanego przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych, służb ratowniczych lub funkcjonariusza policji obecnego na Hali; 

-przestrzegać REGULAMINU OBIEKTU HALI „GLOBUS" w LUBLINIE; 

-w przypadku otrzymania informacji o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku do niezwłocznego poinformowania o tym wolontariusza powołanego przez Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji obecnego na Hali.

KARY FINANSOWE

 1. Organizator informuje, że właściciel Hali lub Organizator uprawniony jest nałożyć kary finansowe na Uczestników (po spisaniu danych personalnych oraz sporządzeniu notatki służbowej), którzy dopuszczają się naruszeń w sposób następujący (kary mogą być sumowane): 

-za wejście lub poruszanie się po Hali w strefach, do których nie udzielono dostępu – 1 000 zł;

-za brak wymaganego biletu, identyfikatora lub akredytacji – 300 zł;

-za nieuzasadnione użycie systemów bezpieczeństwa Hali– 1 500 zł; 

-za przeprowadzenie akcji marketingowo sprzedażowych oraz ekspozycji reklam bez zgody Organizatora - 500 zł; 

-za inne naruszenia Regulaminu – 100 zł.

BILET NA WYDARZENIE

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu ma charakter odpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu zobowiązane są nabyć bilet, za pośrednictwem strony www.jajestem.pl.
 2. Bilet, identyfikator lub akredytacja muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu na Halę oraz podczas przebywania na jego terenie na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych lub wolontariusza. 
 3. Odmowa pokazania biletu do kontroli spowoduje odmowę wstępu na Halę lub usunięcie z Hali.
 4. Jeden bilet upoważnia do wejścia na teren Hali tylko jedną osobę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że na Wydarzeniu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 2. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Wydarzenia.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 
 4. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.                                                     Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, stan epidemiczny lub pandemiczny, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Wydarzenia przez jego Uczestników.

KOŃCOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie bezpośrednio po jego opublikowaniu na stronie Organizatora i obowiązuje przez cały okres trwania Wydarzenia. 
 2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jajestem.pl oraz przed wejściami na teren Wydarzenia.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Lublinie.